Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en de tot stand koming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en verkoper gesloten overeenkomsten.
Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en de koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Prijs/Verzend kosten.


De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW.)
Bij levering in Nederland wordt voor vervoer en verzekering van de goederen kosten in rekening gebracht.
De prijzen van goederen die in deze internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Voor het verzendklaar maken, controleren en transporteren betaald u een bijdrage afhankelijk van het gewicht bestelde artikel. Met uitzondering van producten boven de € 1.000,- deze worden kosteloos op straatniveau bij u afgeleverd. Voor verzending worden alle producten met zorg ingepakt en nagekeken op productiefouten en schade.

Betaling en garantie.

Betaling geschiedt per Ideal. De factuur wordt u per mail toegezonden. Zodra het bedrag bij wooninspiraties is geautoriseerd gaat wooninspiraties over tot bestelling/ levering. Ook indien de goederen bij het afhaaladres Van soest woonwinkel afhaalt worden.
Voor meubels geldt een garantieperiode van twee jaar na ontvangst van de goederen, en wordt alleen in behandeling genomen met bewijs van factuur/orderbevestiging.

Levering.

Levering vindt alleen plaats op fysieke adressen. wooninspiraties.nl levert niet haar producten op een postbus.
De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding of annulering.
De levering van de producten: in overleg (plaats en tijdstip) waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
Met inachtneming van het geen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch ten minste binnen 30 dagen uitvoeren (uitgezonderd meubels, kasten, tafels e.d. die een langere levertijd vergen) Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt( zoals de langere levertijd van op maat gemaakte meubels, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om verkoper moverende redenen te weigeren.
Als bij het afleveren van bestelde goederen deze goederen op het afleveradres niet naar binnen passen is verkoper hiervoor niet aansprakelijk. De koper is 100% verantwoordelijk voor maatneming en uiteindelijke bestelling. Verkoper is niet verplicht voor het inzetten van materieel als verhuislift of kraan bij bezorging van goederen. De producten worden op straatniveau of lift bij u afgeleverd. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Kopers zijn verplicht Wooninspiraties van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang wooninspiraties geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst opgegeven adres, en is wooninspiraties niet aansprakelijk indien de bestelling niet op het goede adres wordt bezorgd.

Herroeping.

De koper verplicht zich de producten na ontvangst te inspecteren.
Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 30 werkdagen na ontvangst aan verkoper te retourneren, tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht te noemen: op maat gemaakte vloerkleden,kasten, eettafels, banken,fauteuils,hockers, en eetkamerstoelen met hoezen als ook de extra bij bestelde op maat gemaakte losse hoezen.
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) onbeschadigd en ongebruikt is. De kosten voor het retour sturen van het geleverde is voor rekening van de koper. Ook aan verkoper doorberekende kosten, als gevolg van door afnemer gedane internetbetalingen die samen hangen met het geretourneerde product(en), zijn voor rekening van afnemer.
Na het ontvangen van het geretourneerde product(en), zal de bestelling worden geannuleerd. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 14 dagen teruggestort op een door de koper te kiezen rekeningnummer. Annulering van bestelde zaken dient altijd schriftelijk (mail) aan verkoper te worden mede gedeeld. De koper verplicht zich aan de retourvoorwaarden te voldoen zoals deze door verkoper wordt voorgeschreven. Wanneer er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt blijft Het product eigendom van de koper en wordt het aankoopbedrag niet aan de koper terugbetaald. Voor enige schade die bij terugzending aan de verpakking of aan het product zijn ontstaan is verkoper niet aansprakelijk.

Eigendomsvoorbehoud.

Eigendom van producten gaat, niet tegen staande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze aan de overeenkomst met verkoper is verschuldigd en volledig heeft voldaan.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door verkoper geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. verkoper garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Communicatie.

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper, dan wel tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie en tussen koper en verkoper, is verkoper niet aansprakelijk.
Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen zonder dat verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding.

Conformiteit.

De koper wordt geacht om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij verkoper daarvan binnen 7 dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft verkoper de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Met uitzondering van producten die op maat/ naar wens van de koper zijn gemaakt te noemen: banken, fauteuils, hockers, en eetkamerstoelen met hoezen als ook de extra op maat bij bestelde losse hoezen hiervoor geld een garantie van 1 jaar na datum aankoop op aantoonbare productie fouten.

Afname, transport, lossing.

Verkoper heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren producten, tenzij anders is overeengekomen of afnemer de producten zelf (doet) afhalen bij van soest woonwinkel.
Indien, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, de aan koper te leveren producten bij verkoper gereed staan ter afname en verkoper dit aan koper heeft mede gedeeld, is koper, binnen een redelijkerwijs kortst mogelijke termijn na deze mededeling tot afname verplicht.
Indien het transport van de te leveren producten door of vanwege verkoper geschiedt, is koper verplicht zorg te (doen) dragen voor de redelijkerwijs snelst mogelijke lossing van het transportmiddel, nadat dit op de overeengekomen plaats van bestemming is aangekomen.
Niet-nakoming door koper van een verplichting genoemd in een van de vorige twee leden geeft verkoper het recht de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en de kosten hiervan aan koper in rekening te brengen.

Toepasselijk recht.

Op overeenkomsten gesloten tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.